Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Pomenirea Sfinţilor Părinţi este o notă distinctivă a Ortodoxiei, întrucât Părinţii sunt cei care ne-au transmis învăţătura cea adevărată a Sfinţilor Apostoli. Ei sunt învăţători, mai înainte de orice în măsura în care sunt şi mărturisitori ai credinţei de partea şi în numele Bisericii. Ei sunt o autoritate pastorală în Biserică, întemeiată pe lucrarea Duhului Sfânt, Cel Ce împărtăşeşte Bisericii harul şi viaţa plină de iubire a Sfintei Treimi.

Prin Sfânta Treime – numită de Părintele Dumitru Stăniloae „structura supremei iubiri” – ni se descoperă că Dumnezeu este iubire, care coboară la toate făpturile. Precum soarele luminează toate prin însăşi existenţa sa, tot astfel Sfânta Treime luminează şi sfinţeşte pe om şi întreaga creaţie. Această lumină a Sfintei Treimi ne este împărtăşită mereu de la Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh.

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt ne încredinţează că misiunea Bisericii în lume este una de mărturisire a Sfintei Treimi: „Veniţi, popoare, să ne închinăm Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri: Fiului în Tatăl împreună cu Sfântul Duh”. Taina Treimii ni se înfăţişează astfel în imnul Vecerniei Mari din Duminica Cincizecimii: „Tatăl a născut fără de ani pe Fiul, Cel împreună veşnic şi împreună pe scaun şezător; şi Duhul Sfânt era în Tatăl preaslăvit împreună cu Fiul: o Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire, Căreia toţi închinându-ne, zicem: Sfinte Dumnezeule, Cel Ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Duh, Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am cunoscut şi Duhul Sfânt a venit în lume, Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel Ce din Tatăl purcezi şi în Fiul te odihneşti, Treime Sfântă, slavă Ţie!” („Slavă... şi acum...”, la „Doamne, strigat-am” de la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii).

Prin Pogorârea Duhului Sfânt umanitatea însăşi devine spaţiul sau mediul luminos şi sfinţit al iubirii dumnezeieşti. La această sărbătoare popoarele şi persoanele umane, împărtăşindu-se de comuniunea treimică prin iconomie, părăsesc dezbinarea Turnului Babel, iar diversitatea lor devine bogăţie a unirii lor în comuniunea unică a Duhului Sfânt: „Odinioară limbile au fost amestecate pentru îndrăzneala facerii de turn, iar acum limbile au fost înţelepţite pentru slava cunoştinţei lui Dumnezeu... atunci s-a lucrat neînţelegerea (afonia) spre pedepsire, acum se reînnoieşte înţelegerea (simfonia) spre mântuirea sufletelor noastre” („Slavă... şi acum...”, la stihoavna de la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii).

Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt şi cel al Sfintei Treimi sunt lumini ale iubirii veşnice a lui Dumnezeu îndreptată spre lume. Aceste sărbători ne arată şi finalitatea absolută a umanităţii şi a cosmosului, aceea de a participa la slava eternă a lui Dumnezeu. În acest fel, Sfinţii Părinţi ne învaţă că întregul cosmos material este destinat să devină veşmântul luminos al Domnului (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, trad. rom., p. 165).

În lumina acestor sărbători sfinte şi sfinţitoare, în fiecare an, la hramul Mânăstirii Buciumeni din Episcopia Dunării de Jos, are loc o binecuvântată întâlnire a tinerilor, care a ajuns la a XV-a ediţie. În acest loc, la Sfânta Liturghie săvârşită la altarul din pădure, mulţimea tinerilor gustă din frumuseţea comuniunii împreună cu toţi pelerinii prezenţi la sărbătoare. Liturghia Bisericii devine liturghie cosmică în sânul naturii, unde copacii alcătuiesc – potrivit expresiei unuia dintre tinerii participanţi – „o catedrală verde cu vitralii foşnitoare”. Cu părintească dragoste, îndemnăm pe tineri, prin cuvintele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare din Omilia către tineri, să urmeze în viaţă exemplul albinelor, care „nu zboară la toate florile în acelaşi fel şi, unde se aşează, nu caută să ia totul. Iau numai ce este de folos pentru lucrul lor, iar restul îl lasă şi pleacă.”

Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Casian, Întâistătătorul Episcopiei Dunării de Jos, pentru dragostea şi jertfelnicia slujirii liturgice şi a lucrării pastorale şi misionare pentru tineri, pe maicile de la Mânăstirea Buciumeni pentru ospitalitate, precum şi pe toţi profesorii şi elevii participanţi la acest eveniment al comuniunii.

Binecuvântăm această întrunire, care poate fi model pentru toate eparhiile noastre româneşti, şi rugăm pe Sfântul Vasile cel Mare, „dumnezeiască şi sfântă albină a Bisericii lui Hristos”, să ne ajute cu mijlocirile sale, „stând înaintea Treimii Celei deofiinţă” (slujba Sfântului Vasile cel Mare - Mineiul pe luna Ianuarie). Cu multă preţuire şi binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Alte emisiuni

Ne puteți urmări și pe Facebook